De cliëntenraad vertegenwoordigt, volstrekt onafhankelijk,  de gemeenschappelijke belangen van de klanten van Beter Lopen voetwinkels en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de dienstverlening raken.

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 3 personen: de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. De leden van de cliëntenraad  hebben allemaal affiniteit met de gezondheidszorg en Beter Lopen voetwinkels.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

 •  Dhr. F.J. Goedman (voorzitter);
 •  Dhr. F.A.M. Rutenfrans (vice-voorzitter);
 •  Mw. J.M. Kool (secretaris);

Zij werken op vrijwillige basis en persoonlijke titel voor de cliëntenraad.

 Werkzaamheden cliëntenraad:

 • Zij bekijkt de zorg aan de klant door de ogen van de klant.
 • De klant staat centraal. Hiertoe werkt de raad o.a. mee aan tevredenheidsonderzoeken.
 • Zij adviseert over besluiten die de zorg aan de klanten raken. Voorstellen die in het nadeel van de klant zijn worden besproken met de directie. Indien gewenst komt de cliëntenraad met een alternatief.
 • Zij heeft minimaal twee maal per jaar overleg met de directie.
 • Zij onderhoudt contact met de achterban van Beter Lopen voetwinkels en met relevante externe organisaties.

De cliëntenraad reageert en anticipeert op ontwikkelingen binnen Beter Lopen voetwinkels om doelmatigheid, klantgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan klanten te verbeteren.

Door overleg met de directie en andere professionals wordt geprobeerd de zorg aan de klanten te waarborgen en wordt getracht de belangen van de klant veilig te stellen.

Belangrijke drijfveren  zijn:

 • belangenbehartiging van patiënten;
 • sociale motieven;
 • meedenken vanuit persoonlijke en professionele ervaringen;
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De cliëntenraad onderstreept de door Beter Lopen voetwinkels opgestelde kernwaarden en haar missie. In onze communicatie staan zij voor de dialoog, waarbij waarden als eerlijkheid, openheid en constructief overleg hoog in het vaandel staan. Daarnaast zijn zij deskundig en proactief. In het kader van belangenbehartiging zijn zij strijdbaar en prikkelt zij de beleidsmakers.

Beter Lopen voetwinkels streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor haar klanten en de daaraan verbonden keurmerken zoals SEMH. De cliëntenraad fungeert hierbij als klankbord en initiator met als doel de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te waarborgen.

Actuele ontwikkelingen
Actuele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben onze voortdurende aandacht. Zo nodig anticipeert de cliëntenraad hierop door direct actie te ondernemen naar de betreffende instanties.

Reglement
De cliëntenraad moet representatief zijn voor patiënten. Van de directie van Beter Lopen voetwinkels wordt verwacht de adviezen te toetsen en zo veel als mogelijk te volgen.

Uw adviezen
U kunt als klant van Beter Lopen voetwinkels meedenken en invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Heeft u algemene opmerkingen of adviezen?

Uw reactie zien we graag tegemoet:

Cliëntenraad Beter Lopen

T.a.v. Dhr. F.J. Goedman

Dapperstraat 7

7415 SE  Deventer
email: clientenraad@beterlopen.nl